به كچل می‌گويند زلفعلی به کثیف هم بايد بگويندپاکدست!