تعیین پاداش مالی آمریکا جهت دریافت اطلاعات از مکان ۴ عضو ارشد داعش