آسیب‌پذیر بودن 42 درصد باقیمانده از واحدهای مسکونی مقاوم سازی نشده در زنجان