مهاجری، جامعه‌شناس: حضور زنان در ورزشگاه‌ها به نفع جامعه است