«آرزویی» برای ایران و آمریکا/ دو روی سکه با هم نمی خواند