ایسوس حامی Grubby شد! (پیوند قوی تر ایسوس و حرفه ای ها)