آموزش و پرورش بیجار از ظرفیت های بالایی برای رشد علمی برخوردار است