طرح آمارگیری از مبدا و مقصد جاده ها در چهارمحال و بختیاری آغاز شد