سخنگوی کاخ سفید: به اهمیت جزئیات فنی در مذاکرات ایران واقفیم