«طرح بحران یمن» موضوع مذاکرات ما با 1+5 نیست/ به هیچ وجه در مورد موضوع غیر از هسته ای با امریکا مذاکره ن