هاشمی بدون آنکه به سوالات دانشجویان پاسخگو باشد با ماشین دیگری از دانشگاه خارج شد