لزوم توجه به فوتبال شهرستانهادرکردستان/۹نفر نامزدهیئت فوتبال شدند