هیچ ردیف جدیدی برای استخدام ماما‌ها در سال‌های اخیر وجود ندارد