بانک‌ها سوی چراغ تولیدکنندگان را گرفتند/ تعطیلی ته‌مانده کارخانجات به دلیل مالیات