وحید طالب لو چرا استقلالی شد؟/ هدف فقط رحمتی بود؟!