مدیران رسانه های استان باید خبرنگاران شاغل خود را بیمه کنند