حفظ نظام اسلامی نیازمند قدرت معنوی است نه قدرت مادی