لزوم توجه به فوتبال شهرستانهادرکردستان/9نفر نامزدهیئت فوتبال شدند