نژادفلاح: به برخی تعهداتی که داده بودیم، عمل کردیم