امضای برگه حکم اعدام شیخ النمر توسط پادشاه؛ جنگ ...