هدف ساخت فردو مرکزی تولیدی با قدرت چهار برابری سانتریفیوژهای نطنز بود