ایجاد محدودیت برای معلمان، محدودیت برای فکر و اندیشه است