جوانان امروز ژاپن میلی به کار کردن ندارند / امیدوارم در ژاپن نیز «روز معلم» مشخص شود