منطقه حفاظت شده خاییز جزمناطق نمونه تنوع زیستی است