وام کالا 8 میلیون، جعاله 10 میلیون و خودرو 15 میلیون تومان شد