ظریف: کارهای زیادی در مذاکرات باقی مانده/کار برای سرزمین دلیران افتخارم است