12 مورد از مطالبات فرهنگیان استان اصفهان به وزیر کشور منتقل شد