نشاط در فضای دانشگاه و خدمت به فرهنگسازی سلامت، کارکرد کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌ها