یادداشت/ «آزادی بیان» در غرب، بامی که دو هوا دارد!