فکت شیت آمریکایی به دنبال حفظ ساختار تحریم هاست / غرب از غنی سازی افرادی چون شهید شهریاری می ترسد / تجر