نباید با ایجاد هیاهوی جابه‌جایی مدیران تنش ایجاد شود