نقشه‌های ساختمان تجاری فردوسی تا تیرماه اصلاح می‌شود