روند شتابان توسعه علمی کشور با همت فرهنگیان دردولت تدبیر استمرار پیدا می کند