حضور ابراهیم یزدی در بیمارستانی که امام خمینی بستری بود /عکس