قانون ایثارگران سلیقه‌ای اجرا می‌شود / خدمات یکپارچه بیمه‌ای به جانبازان ارائه می‌شود