پروژه های عمرانی نیمه کاره مازندران امسال به سمت تکمیل شدن پیش خواهد رفت