هیچ دستگاهی به اندازه آموزش و پرورش تعیین‌کننده آینده کشور نیست