برخورد دو دستگاه موتورسيكلت در زنجان يك كشته بر جاي گذاشت