شنیده شدن صدای انفجار مهیب در خارطوم / احتمال حمله ...