2 بوکسور کردستانی به دور نخست انتخابی تیم ملی بوکس دعوت شدند