کارگاه آموزشی کشت محصولات پاییزه در گالیکش برگزار شد