کارهای زیادی باقی مانده/ کار برای سرزمین دلیران افتخار است