تقدیر از نشریه موهن فرانسوی در نیویورک تحت تدابیر ...