ديكتاتوری «سعود فيصل» در وزارت خارجه سعودی پايان يافت