موسوی لارگانی: بی توجهی بازار خودرو به کاهش نرخ سود بانکی/ بیاتیان: کاهش نرخ سود بانکی تاثیر در قیمت خ