استخدام آَشپز و کارگر ساده با جای خواب در تهران - 16 اردیبهشت 94