تساوی بدون گل دیدار دو تیم شهرداری زنجان و بهمن شیراز