روحانی با وجود خطاهای بزرگ به تذکرات دلسوزان توجه نمی‌کند