سرمایه‌گذاران در ایلام اتکای کمتری به سیستم بانکی داشته باشند