مدیرانی اهلیت را تایید می‌کنند که با بی کفایتی وضعیت را بدتر کرده‌اند/ زمان و صبر مي‌خواهد تا امثال